MPO

Sítě elektronických komunikací

Sítí elektronických komunikací v projektu DTM jsou zejména optické sítě, datové sítě, telefonní sítě, rozvody pro rozhlasové a televizní vysílání a sítě kabelové televize, rozvody kamerového systému a další obdobné přenosové systémy umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky. Definice ze zákona: Sítí elektronických komunikací se rozumí  přenosové systémy, bez ohledu na to, Sítě elektronických komunikací

Kabelovod

Kabelovod je podzemní objekt určený k uložení kabelů a trubek bez dalších zemních prací zatažením. Tvoří jej kabelové komory (šachty) spolu s tělesem kabelovodu. Kabelová komora je uzavřený podzemní objekt, sloužící k zatahování a montáži kabelů do otvorů kabelovodu, k vyrovnání výškových rozdílů a ke změně směru tělesa kabelovodu. Těleso kabelovodu je část kabelovodu mezi dvěma komorami, Kabelovod

Účelová komunikace

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Nejedná se o dálnici a silnici I. třídy (vlastníkem je stát) ani silnici II. nebo Účelová komunikace

Místní komunikace

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Nejedná se o dálnici a silnici I. třídy (vlastníkem je stát) ani silnici II. nebo III. třídy (vlastníkem je kraj, na jehož území se silnice nacházejí).   Zdroj: Místní komunikace

DTI

Dopravní a technická infrastruktura TI – technická infrastruktura je podrobněji vymezena ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje a patří mezi ni zejména: trasa vodovodní sítě (vodovod), trasa kanalizační sítě (kanalizace), trasa teplovodní sítě (teplovod), trasa sítě elektronických komunikací (optické sítě, telefonní sítě, kabelové televize, obecní rozhlas, atd.), trasa sítě produktovodu, trasa DTI

DMVS

Digitální mapa veřejné správy – tvoří ji kompozice ortofotomapy, katastrální mapy a technické mapy krajů. Kromě toho bude nový informační systém ve správě ČÚZK zajišťovat evidenci vlastníků, správců a provozovatelů DTI, evidenci oprávněných editorů a rozhraní pro zaslání aktualizačních dat (DTI i ZPS) do všech 14 informačních systémů DTM krajů. Podrobnosti na https://www.cuzk.cz/dmvs/obce