Zkratky

DTI

Dopravní a technická infrastruktura TI – technická infrastruktura je podrobněji vymezena ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje a patří mezi ni zejména: trasa vodovodní sítě (vodovod), trasa kanalizační sítě (kanalizace), trasa teplovodní sítě (teplovod), trasa sítě elektronických komunikací (optické sítě, telefonní sítě, kabelové televize, obecní rozhlas, atd.), trasa sítě produktovodu, trasa DTI

DMVS

Digitální mapa veřejné správy – tvoří ji kompozice ortofotomapy, katastrální mapy a technické mapy krajů. Kromě toho bude nový informační systém ve správě ČÚZK zajišťovat evidenci vlastníků, správců a provozovatelů DTI, evidenci oprávněných editorů a rozhraní pro zaslání aktualizačních dat (DTI i ZPS) do všech 14 informačních systémů DTM krajů. Podrobnosti na https://www.cuzk.cz/dmvs/obce

GIS

Geografický informační systém – je počítačový systém, který umožňuje ukládat, vizualizovat, spravovat a analyzovat prostorová data a jejich vztahy, tedy data o jevech, pro něž je významná jejich poloha (na Zemi, v dané lokalitě, v prostoru). Zdroj: Wikipedie Na webu https://geoportal.gov.cz/ naleznete rozcestník na internetové portály geografický informačních systémů (tzv. geoportály) krajů a různých institucí státní GIS

JVF DTM

Jednotný výměnný formát digitální technické mapy – byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat DTM mezi partnery JVF DTM, subjekty veřejné správy a dalšími uživateli. Jde o univerzální formát pro předávání dat jak ze strany editorů DTI a ZPS a dále krajským DTM, tak pro výdej dat v předpřipravených datových balíčcích i výsledků specifických dotazů JVF DTM

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – je jeden ze základních registrů veřejné správy. Je veřejným seznamem, nevede žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres nejen pro veřejnou správu. Informační brožura o RÚIAN Informace o RÚIAN na stránkách ČÚZK  

TM a DTM

Technická Mapa je mapa obsahující inženýrské sítě a související prvky technické infrastruktury (sloup, šoupě, …), dopravní stavby a veškeré další stavební objekty (budovy, mosty, opěrné zdi, podstavce soch, …)“ Obsahuje informace o prvcích (vedení, sloup, rozvaděč, trubka, šoupě, kohout, uzávěra, …) jejich typu a přesné geografické poloze včetně nadmořské výšky. Přesná = poloha s uvedenou třídou přesnosti. Digitální Technická TM a DTM

ZPS

Základní prostorová situace –  vybrané stavební a  technické objekty a zařízení a vybrané přírodní objekty na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území.