TM a DTM

Technická Mapa je mapa obsahující inženýrské sítě a související prvky technické infrastruktury (sloup, šoupě, …), dopravní stavby a veškeré další stavební objekty (budovy, mosty, opěrné zdi, podstavce soch, …)“ Obsahuje informace o prvcích (vedení, sloup, rozvaděč, trubka, šoupě, kohout, uzávěra, …) jejich typu a přesné geografické poloze včetně nadmořské výšky. Přesná = poloha s uvedenou třídou přesnosti.

Digitální Technická mapa představuje poměrně komplikovaný informační systém evidující a zobrazující u stávajících DTM měst hlavně ÚMPS(účelovou mapu povrchové situace) + TI (technickou infrastrukturu = sítě) +DI (dopravní infrastrukturu = komunikace, prvky komunikací aj.). Kromě prvků TI a DI a stavebních objektů obsahují DTM i další prvky reprezentující např. výškopis (hrany a paty svahů), zeleň (hranice a druhy porostů, solitérní stromy atd.) a další prvky reálného světa jako jsou např. rozhraní jednotlivých druhů ploch atd.

Podrobnosti na
https://www.dtmcr.cz/clanky/co-je-tm-a-dtm